KVKHK


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Fenerbahçe  Spor  Kulübü  Derneği  olarak,  elde  etmiş  olduğumuz  siz  değerli  üyelerimize  ait kişisel  verilerin  özel  hayatın  gizliliğine  ilişkin  hususlar  da  göz  önünde  bulundurularak,  6698 sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  uyarınca,  veri  sorumlusu  sıfatıyla Fenerbahçe  Spor  Kulübü  Derneği  (“Fenerbahçe”)  tarafından  hangi  kapsamda  işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel  nitelikli  kişisel  verilerinizi  de  içeren  her  türlü  bilgi  ve  belgeyi  ifade  etmekte  olup,  bu bilgiler   fiziki   ve   dijital   ortamda   saklanmaktadır.   Kişisel   verileriniz,   KVKK   tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma ve Rıza Metninde” belirtilen gerçek ve  tüzel  kişiler  ile  aşağıda  yer  alan  amaçlarla  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  işlenebilmekte  ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?
Kişisel verileriniz,

•Dernekler   Kanunu   ve   ilgili   her   türlü   mevzuata   uygun   olarak   üyelik   işlemi aktivasyonunu sağlanmak,
•Yukarıda   belirlenen   çerçevede   Fenerbahçe   Spor   Kulübü   Tüzüğü   ile   tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
•Üyelik,  davetiye,  etkinliklerden  yararlanma  gibi  olanaklar  sağlamak  ve  Üye’nin kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine  getirmek,
•Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* ile aşağıda III.maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel  kişilerin  amaç  ve  faaliyetleri  kapsamında  Fenerbahçe  ve  bağlı  şirketlerinin* faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,  
•Fenerbahçe   ve   bağlı   şirketleri*   bünyesinde   sunulacak   hizmetler   ve   içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,

•Fenerbahçe menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla,  
•Genel  ve  özel  kampanyalarından,  promosyon,  tanıtım,  indirim  vs.  gibi  avantajlardan haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama, temenni iletimi,
•Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek  
•Fenerbahçe’ye   sponsorlarına,   destekçilerine,   iş   ortaklarına   etkinliklerine   ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek,
•Üyenin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Üye’ye bilgilendirme yapmak,
•Üye’nin  kullanıcı  adı  ve  şifresini  kullanarak  giriş  yaptığı  mecralarda  yer  alan  kişisel verilerini,  tercihlerini,  işlemlerini  ve  gezinme  süre  ve  detaylarını  elde  edilen  diğer verilerle birlikte  işleyebilmek,
•Uygulama/aplikasyon  yönetmek,
•Muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğinin teminini sağlamak
•Verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak
•Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,  
•Yasal  mevzuata  uygun  şekilde  ayrıca  onay  alınmak  sureti  ile  ticari  elektronik  ileti gönderilebilmek,
•Taraftar kart üyesi ile Fenerbahçe ile bağlı şirketlerinin web sitesi üyelerine, üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.)yapabilmek, Üye ile kurulabilecek her türlü  iletişim,  yeni  sunulacak  hizmet  ve  ürünler  ile  kişisel  veri  politikalarında  ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
•Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve ,
•Ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, Fenerbahçe ve bağlı iştirakleri* ile aşağıda III. Maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
Toplanan  kişisel  verileriniz;  KVKK  tarafından  öngörülen  temel  ilkelere  uygun  olarak  ve KVKK’nın  8.  ve  9.  maddelerinde  belirtilen  kişisel  veri  işleme  şartları  ve  amaçları  dâhilinde, Fenerbahçe   ve   bağlı   şirketleri*   ile   bu   şirketlerin   iş   ortaklarına,   tedarikçilerine,   servis sağlayıcılarına,  gerçek  ve/veya  tüzel  kişi  hissedarlarına;  kanunen  yetkili  kamu  kurumları  ve özel kişilere aktarılabilmektedir.  

*Fenerbahçe ve bağlı şirketleri şunlardır:

•Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği
•Fenerbahçe Futbol A.Ş.
•Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
•Fener Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
•Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.
•Radyo Fenerbahçe Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
•Fenerbahçe İletişim Hizmetleri A.Ş.
•Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
•Fenerbahçe Spor Okulları Eğitim İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
•Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
•Aktif Gençlik Sportif Yatırım Hizmetleri A.Ş.
•Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak,

•Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•Kişisel  verilerin  eksik  veya  yanlış  işlenmiş  olması  hâlinde  bunların  düzeltilmesini isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan  işlemin  kişisel  verilerin  aktarıldığı  üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme,
•KVKK  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya   yok   edilmesini   isteme   ve   bu   kapsamda   yapılan   işlemin   kişisel   verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
•İşlenen  verilerin  münhasıran  otomatik  sistemler  vasıtasıyla  analiz  edilmesi  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?
KVKK  madde  11  uyarınca  sahip  olduğunuz  yukarıda  anılan  haklarınızı  kullanmak  için bilgi@fenerbahce.k12.tr  adresine  mail  göndermek  veya  0(216)  466  62  09    numarasına  faks çekmek  suretiyle  Fenerbahçe  ile  irtibata  geçebilirsiniz.  Fenerbahçe,  talebin  niteliğine  göre talebi  en  kısa  sürede  ve  en  geç  otuz  (30)  gün  içerisinde  ücretsiz  olarak  sonuçlandıracaktır. Ancak,  işlemin  ayrıca  bir  maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  tarafımızca  Kişisel Verileri  Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bununla  beraber,  Kişisel  verilerinizle  ilgili  değişiklik  ve/veya  güncellemeleri  her  zaman bilgi@fenerbahce.k12.tr  adresine  mail  veya  0(216)  466  62  09  Numarasına  faks  yoluyla bildirebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?
KVKK’ya  uygun  olarak,  işbu  Aydınlatma  ve  Rıza  Metni’nde  belirtilen  amaçlarla  işlenmişolan   kişisel   verileriniz,   KVKK   md.   7/f.1.’e   göre   işlenmesi   gerektiren   amaç   ortadan kalktığında   ve/veya   mevzuat   uyarınca   verilerinizi   işlememiz   için   zorunlu   kılındığımız zamanaşımı  süreleri  dolduğunda,  kişisel  verileriniz  tarafımızca  silinecek,  yok  edilecek  veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK uyarınca Fenerbahçe’nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller
 
KVKK’nın  5.  maddesi  uyarınca,  aşağıdaki  hallerde  Fenerbahçe,  açık  rızanız  aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
•Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
•Fiili  imkânsızlık  nedeniyle  veri  sahibi  olarak  rızanızı  açıklayamayacak  durumda olmanız  veya  rızanıza  hukuki  geçerlilik  tanınmayan  hallerde  kendinizin  ya  da  bir başkasının   hayatı   veya   beden   bütünlüğünün   korunması   için   kişisel   verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
•Fenerbahçe ve bağlı şirketleri* ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla,  sözleşmenin  taraflarına  ait  kişisel  verilerin işlenmesinin gerekli olması,
•Fenerbahçe’nin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
•Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•Sahip   olduğunuz   temel   hak   ve   özgürlüklerinize   zarar   vermemek   kaydıyla, Fenerbahçe’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.